โครงการอบรมพัฒนาอาจารย์เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุม 4210 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยพันธกิจด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากร ได้ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาอาจารย์เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ซึ่งประกอบด้วย กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนหนังสือและตำราอย่างถูกต้องเพื่อป้องกันการคัดลอกผลงานวิชาการ และ กิจกรรม “คลินิคให้คำปรึกษาการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ” เป็นการเพิ่มพูนความรู้และทักษะการเขียนตำราและหนังสือ และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการวางแผนและจัดทำผลงานวิชาการ เพื่อให้อาจารย์สามารถนำความรู้ไปผลิตผลงานวิชาการเพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งวิชาการต่อไป โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร. อลงกลด แทนออมทอง และรองศาสตราจารย์ ดร.ประสาท เนืองเฉลิม เป็นวิทยากรให้ความรู้ และให้คำปรึกษาในการขอตำแหน่งทางวิชาการ