กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2/2564

เนื่องด้วยศูนย์ฝึกฯ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในภาคการศึกษา 2/2564

แจ้งให้นักศึกษาที่จะออกฝึกฯ เทอม 2/2564 ทุกคน เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ และฝึกอบรม ในวันที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 13.30 – 16.30 น. ผ่านช่องทางออนไลน์ Zoom meeting #ตามเอกสารแนบ

เรียนเชิญอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาฝึกฯ ของสาขาวิชาเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ

ศูนย์ฝึกฯ จะแจ้งช่องทางการรับเอกสารฝึกฯ คู่มือ หนังสือส่งตัว แบบประเมิน ในกิจกรรมปฐมนิเทศ