สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2564 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

วันที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ชั้น 1 อาคารจุฬาภรณวลัยลักษณ์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชี่ยวชาญ แสงทอง คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยบุคลากร และนักศึกษา จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจำปี 2564 เพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” และเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้ที่สนใจได้ตระหนักถึงความสำคัญของความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตประจำวัน และส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง หน่วยงานอย่างกว้างขวาง ซึ่งจะก่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันต่างๆทางวิทยาศาสตร์ทั้งภาครัฐและเอกชน