เปิดตัวแอปพลิเคชั่นการท่องเทียวเชิงศิลปวัฒนธรรม จ.ศรีสะเกษ

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ร่วมกับ จังหวัดศรีสะเกษ เปิดตัวแอปพลิเคชั่นการท่องเทียวเชิงศิลปวัฒนธรรม sisaket tourism

วันที่ 29 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 7201 อาคารพัชรกิติยาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นประธานในการเปิดโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวครบวงจร กิจกรรมการจัดทำระบบสารสนเทศด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ โดยมี อาจารย์ ดร.เชี่ยวชาญ แสงทอง คณบดี คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ เพื่อรวบรวมข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญด้านการท่องเที่ยวไว้ในแหล่งเดียวกัน ด้วยระบบสารสนเทศด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และเพื่อรวบรวมข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวสำหรับพัฒนาแอปพลิเคชั่นแนะนำแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดศรีสะเกษ
แอปพลิเคชั่นนี้ มีชื่อว่า sisaket tourism ซึ่งขณะนี้สามารถดาวน์โหลดได้ในระบบแอนดรอยด์ และระบบ IOS เป็นแอปพลิเคชั่นที่บริการข้อมูลแก่นักท่องเที่ยวและประชาชนที่ในใจสามารถเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ที่พัก ร้านอาหาร และสถานที่สำคัญด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสามารถแสดงเส้นทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ โดยได้รับคำแนะนำ จากผู้ทรงคุณวุฒิด้านวัฒนธรรม รวมทั้งหน่วยงานราชการต่าง ๆ ในจังหวัดศรีสะเกษ ที่จะร่วมพัฒนาข้อมูล ให้มีความถูกต้อง ทันสมัย และใช้งานให้มีประสิทธิภาพ เพื่อจังหวัดศรีสะเกษ ต่อไป