สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล

มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล)
Bachelor of Science (Computer Technology and Digital)

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
  • นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  • นักออกแบบโปรแกรมประยุกต์
  • นักออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์
  • นักเขียนภาษาคอมพิวเตอร์บนแพลตฟอร์มต่าง ๆ (Multi-Platform Programmer)
  • ผู้ดูแลระบบเครือข่าย
  • นักพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล (Digital Innovation Developer)
  • นักพัฒนาเว็บไซต์
  • นักวิชาชีพในสถานประกอบการที่มีการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล
อาจารย์ประจำหลักสูตร
ที่ ชื่อ – สกุล ประวัติการศึกษา
1 อาจารย์อัฐพร กิ่งบู วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
บธ.บ. (ระบบสารสนเทศการจัดการ) วิทยาลัยเทคโนโลยีราชธานี
2 อาจารย์พัฒนพงษ์ โพธิปัสสา วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศแขนง สื่อสารข้อมูลและเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3 อาจารย์ภาภรณ์ เหล่าพิลัย วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วท.บ.(ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
4 อาจารย์ธีรพงศ์ สงผัด วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) มหาวิทยาลัยสุโขทัย ธรรมาธิราช
บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
5 อาจารย์จุฑามณี รุ้งแก้ว วท.ม.(คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา