สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

ศาสตร์ทางด้านวิศวกรรม ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการใช้กระบวนการทางวิศวกรรมในการดูแลการผลิต ตั้งแต่การเริ่มเก็บความต้องการ การตั้งเป้าหมายของระบบ การออกแบบ กระบวนการพัฒนา การตรวจสอบ การประเมินผล การติดตามโครงการ การประเมินต้นทุน การรักษาความปลอดภัย ไปจนถึงการคิดราคาซอฟต์แวร์

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมซอฟต์แวร์)
Bachelor of Engineering (Software engineering)

อาชีพหลังจากสำเร็จการศึกษา
  • วิศวกรซอฟต์แวร์ (Software Engineer, SE)
  • นักวิเคราะห์ระบบ/ นักวิเคราะห์ธุรกิจ (System Analyst, SA/ Business Analyst, BA)
  • นักออกแบบส่วนต่อประสานผู้ใช้/ นักพัฒนาส่วนต่อประสานผู้ใช้ (Front End Designer/
    Front End Developer)
  • นักเขียนโปรแกรม (Programmer/ Developer/ Back End Developer)
  • นักทดสอบซอฟต์แวร์/ นักตรวจสอบคุณภาพซอฟต์แวร์ (Software Tester/ Software Quality Assurance, SQA)
  • ผู้ประสานงานโครงการซอฟต์แวร์/ ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการซอฟต์แวร์/ ผู้จัดการโครงการซอฟต์แวร์ (Project Coordinator/ Assistant Project Manager/ Project Manager)
  • ผู้ประกอบการด้านซอฟต์แวร์ (Software Entrepreneurship)
  • นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (Computer Technical Officer)
อาจารย์ประจำหลักสูตร
ที่ ชื่อ – สกุล ประวัติการศึกษา
1 อาจารย์ ดร.วรรธนะ พงษ์เสนา วศ.ด.(วิศวกรรมโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2 อาจารย์ปฏิมากร จริยฐิติพงศ์ วท.ม. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3 อาจารย์วันวิสาข์ รุ้งแก้ว วท.ม. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
4 อาจารย์ศุภชัย ทองสุข วท.ม. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5 อาจารย์ชนินทร เรืองอุดมสกุล วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ