พันธกิจด้านแนะแนวการศึกษา

คณะกรรมการด้านแนะแนวการศึกษา

อาจารย์พัฒนพงษ์ โพธิปัสสาหัวหน้าพันธกิจ
อาจารย์กาญจนา แซ่อึงกรรมการ
อาจารย์สุเมต บุญสุดกรรมการ