พันธกิจด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

คณะกรรมการพันธกิจด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
  1. อาจารย์จิรายุ มุสิกา หัวหน้าพันธกิจ
  2. อาจารย์ธนวรรณ มุสิกา กรรมการ
  3. ดร.ทัย กาบบัว กรรมการ
  4. ดร.จิรนันต์ รัตสีวอ กรรมการ