คณาจารย์

คณาจารย์

ข้อมูลตามตำแหน่งวิชาการ
ตำแหน่ง จำนวน
ศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์
ข้อมูลตามคุณวุฒิการศึกษา
ระดับ จำนวน
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ข้อมูลคณาจารย์ในสาขาวิชา
ที่ชื่อ – สกุลประวัติการศึกษา
1อาจารย์ ดร.วรรธนะ พงษ์เสนาวศ.ด.(วิศวกรรมโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2อาจารย์ปฏิมากร จริยฐิติพงศ์วท.ม. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3อาจารย์วันวิสาข์ รุ้งแก้ววท.ม. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
4อาจารย์ศุภชัย ทองสุขวท.ม. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5อาจารย์ชนินทร เรืองอุดมสกุลวศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ