Home

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ร่วมกับ จังหวัดศรีสะเกษ เปิดตัวแอปพลิเคชั่นการท่องเทียวเชิงศิลปวัฒนธรรม sisaket tourism

Continue reading “เปิดตัวแอปพลิเคชั่นการท่องเทียวเชิงศิลปวัฒนธรรม”

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ได้จัดทำวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย และผลงานวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนเผยแพร่ความรู้สู่สังคมทั้งในแวดวงวิชาการและผู้สนใจทั่วไป โดยกำหนดออกปีละ 2 ฉบับ จึงขอเชิญผู้ที่สนใจส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสาร โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม และข้อเสนอแนะการเขียนบทความได้ที่

โดยสามารถส่งบทความเพื่อตีพิมพ์มายัง stjs@sskru.ac.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ดร. อนุวัฒน์ ศรีสุวรรณ์ โทร. 0891914008

เมื่อวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุม 4210 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยพันธกิจด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากร ได้ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาอาจารย์เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ซึ่งประกอบด้วย กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนหนังสือและตำราอย่างถูกต้องเพื่อป้องกันการคัดลอกผลงานวิชาการ และ กิจกรรม “คลินิคให้คำปรึกษาการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ” เป็นการเพิ่มพูนความรู้และทักษะการเขียนตำราและหนังสือ และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการวางแผนและจัดทำผลงานวิชาการ เพื่อให้อาจารย์สามารถนำความรู้ไปผลิตผลงานวิชาการเพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งวิชาการต่อไป โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร. อลงกลด แทนออมทอง และรองศาสตราจารย์ ดร.ประสาท เนืองเฉลิม เป็นวิทยากรให้ความรู้ และให้คำปรึกษาในการขอตำแหน่งทางวิชาการ

Continue reading “โครงการพัฒนาอาจารย์เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ”